Toimintaohjeet

– yritystoiminnamme periaatteet

Toimintaohjeet

Toiminnan perhekeskeisyys, dynaamisuus ja vastuullisuus muodostavat Rothin perheyrityksen kolme periaatetta.

Nämä toimintaohjeet tekevät näkyväksi yritystoimintamme sosiaalisen vastuun ja luovat toiminnallemme turvalliset puitteet. Tämä vahvistaa liikekumppaniemme meihin osoittamaa luottamusta ja tarjoaa mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen pitkällä aikavälillä.

Kannamme päivittäin vastuun yritystemme prosesseista, tuotteistamme, liikesuhteissamme, työntekijöissämme sekä ympäristöstä ja yhteiskunnasta. Vastuun kantaminen tarkoittaa, että meidän on tunnettava arvomme, toimittava niiden mukaisesti ja noudatettava sovellettavia lakeja ja asetuksia. Tämä vapaaehtoinen sitoumus auttaa meitä varmistamaan, että noudatamme eettiseen ja moraaliseen toimintaan liittyviä maailmanlaajuisia sosiaalisia vaatimuksia. Lisäksi se auttaa meitä ylläpitämään ja edistämään oikeudenmukaisia ja kestäviä toimintamalleja suhteissamme toimittajiin ja asiakkaisiin sekä yrityksen työntekijöihin.

Pyrimme varmistamaan, että näiden ohjeiden sisällöt ohjaavat kaikkia prosesseihimme osallistuvia käyttäytymään sääntöjen mukaisesti. Arvoihimme pitäytymällä varmistamme perheyrityksemme menestyksen ja elinvoimaisuuden.

Näitä toimintasääntöjä sovelletaan kaikkiin Roth-konsernin yrityksiin.
 

Vastuu liikekumppanien kanssa asioidessa

Asiakas on liiketoimintamme keskiössä, ja tämä ajatus on läsnä olennaisesti myös yrityksemme periaatteissa. Olemme sitoutuneet kilpailemaan reilusti suhteissamme asiakkaisiin, toimittajiin ja markkinakumppaneihin. Luotamme viranomaisiin ja noudatamme kuluttajansuojastandardeja. Liiketoimintamme perustuu yleisesti hyväksyttyihin käytäntöihin, jotka tähtäävät oikeudenmukaiseen ja rehelliseen toimintaan.

Ei korruptiota
Varmistamme kumppanuussuhteiden toimivuuden välttämällä henkilökohtaisia riippuvuuksia ja velvoitteita liikekumppaneita kohtaan. Sanoudumme irti lahjonnasta ja korruptiosta, emmekä suvaitse niitä missään muodossa. Yrityksen työntekijöiden on huolehdittava erityisesti siitä, etteivät he ota vastaan tai anna lahjoja, joiden voidaan olettaa vaikuttavan liiketoimintapäätöksiin tai jotka johtavat aiheettomaan etuun. Jos lahjojen antaminen tai vastaanottaminen kuuluvat maan kulttuuriin ja hyviin tapoihin, on huolehdittava, etteivät lahjat synnytä riippuvuussuhteita ja että lahjojen antamisessa tai vastaanottamisessa noudatetaan kansallista lainsäädäntöä. Luotamme siihen, että kaikki Rothin työntekijät käyttävät lahjoja antaessaan tai vastaanottaessaan tervettä järkeä. Rikkomukset johtavat työlainsäädännön alaisiin toimenpiteisiin.

Lait ja kilpailuoikeus
Roth on sitoutunut reiluun kilpailuun. Noudatamme kilpailua suojaavia lakeja, erityisesti kilpailulainsäädäntöä ja muita kilpailua säänteleviä normeja. Hintoja tai muita ehtoja, myyntialueita ja asiakkaita koskevat laittomat sopimukset sekä markkinavoiman väärinkäyttö ovat ristiriidassa yrityksemme periaatteiden kanssa.
Meitä ohjaavat yleisesti tunnustetut eettiset arvot ja periaatteet, erityisesti lahjomattomuus, rehellisyys ja ihmisarvo. Noudatamme toimintaympäristömme lakeja ja standardeja.

Ulkomaankauppaoikeus ja vientivalvonta
Kansainvälisenä yrityksenä pidämme sovellettavan lainsäädännön puitteissa käytävää vapaakauppaa suuressa arvossa. Noudatamme vientivalvontaa ja ulkomaankauppamme koskevia kansainvälisiä säännöksiä ja teemme tarvittavat tarkastukset esimerkiksi tarkoitusta varten kehitettyjen ohjelmistojen avulla.

Tietosuoja
Käsittelemme liikekumppaniemme, asiakkaidemme ja työntekijöidemme tietoja vastuullisesti ja lakeja ja tietosuoja-asetuksia noudattaen. Yritys ja sen työntekijät käsittelevät liikekumppaniemme liikesalaisuuksia luottamuksellisesti. Luottamuksellisten tietojen julkistaminen tai luovuttaminen kolmansille osapuolille on kielletty. Kielto koskee yrityksen työntekijöitä myös heidän työsuhteensa päättymisen jälkeen.

Edellytämme kaikkien työntekijöidemme käyttävän tietotekniikkaa tavalla, joka ei vahingoita tietokonejärjestelmää ja tietoverkkoa. Käyttäjätietojen, salasanojen, tiedostojen, sähköpostiliitteiden ja internetlinkkien käsittelyssä on noudatettava huolellisuutta vahinkojen välttämiseksi.

Sosiaalinen vastuu

Pyrimme markkinoiden johtaviksi osaajiksi laadun ja innovoinnin avulla. Tämä kuuluu yrityksemme periaatteisiin. Yrityksemme kehittyminen ja kasvu ovat tiiviisti yhteydessä ihmisten elinoloihin ja -tiloihin. Sosiaalinen vastuu ja lahjomattomuus ovat toimintamme kulmakiviä.

Ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien suojaaminen
Maailmanlaajuisena perheyrityksenä otamme vastuuta maailmanlaajuisesti ja noudatamme kansainvälisesti tunnustettuja ja YK:n ihmisoikeusperussopimuksen mukaisia ihmisoikeuksia. Tuemme niiden toteutumista kaikilla Rothin toimialueilla. Sanoudumme irti lapsityövoiman käytöstä sekä kaikenlaisesta lasten ja nuorten hyväksikäytöstä ja noudatamme asiaa koskevia lakeja. Sanoudumme irti kaikista pakkotyön muodoista. Odotamme myös toimittajiemme ja liikekumppaniemme tunnustavan ihmisoikeudet.

Emme hyväksy yrityksen työntekijöiden suoraa tai välillistä pakottamista työhön väkivallan tai pelottelun avulla. Kaikkia yrityksen työntekijöitä on kohdeltava arvokkaasti ja kunnioittavasti myös kurinpitotoimien aikana. Tällaisia toimia voidaan toteuttaa vain sovellettavien kansallisten tai kansainvälisten standardien ja kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien
mukaisesti.

Sosiaalinen vastuu
Olemme sitoutuneet tukemaan sosiaalista kehitystä, koulutusta, taidetta, kulttuuria ja kerhotoimintaa, sillä haluamme perheyrityksenä vahvistaa ihmisten elinoloja erityisesti omilla toimialueillamme. Roth tukee monia organisaatioita ja instituutioita, esimerkiksi kehitysvammaisten elämänlaatua parantavia LebenshiIfe-työpajoja. Autamme työntekijöitämme työ- ja perhe-elämän tasapainottamisessa monin tavoin: yrityksen pääkonttorissa toimii Rothkehlchen-päiväkoti, minkä lisäksi tarjoamme muun muassa joustavia työaikamalleja omaishoitajina toimiville työntekijöille sekä mahdollisuuden työn jakamiseen.

Osaavien työntekijöiden kouluttaminen on meille erityisen tärkeää. Otamme harjoitteluun useita oppisopimusopiskelijoita, harjoittelijoita ja opiskelijoita. Rothin perheyrityksen koulutus- ja työllistävyysaste ovat keskimääräistä korkeammat.

Ympäristönsuojelu
Ympäristön aktiivinen suojelu on olennaisesti kytköksissä yrityksemme periaatteisiin. Pidämmeluonnonvarojen suojelua erittäin tärkeänä osana tuotteidemme kehitystä, tuotantoa ja käyttöä. Toimimme näin ollen Yhdistyneiden Kansakuntien Rion julistuksessa määrittelemien periaatteiden mukaisesti.

Ympäristöä kohtaan tuntemamme vastuu velvoittaa meitä varmistamaan, että teemme ympäristön suojelemiseksi enemmän kuin mihin laki meitä velvoittaa. Näin autamme vähentämään hiilidioksidipäästöjä huomattavasti.

Olemme sitoutuneet ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen Rothin keskeisissä eurooppalaisissa tuotantolaitoksissa  ympäristölausuntomme ja EMAS:ää (Eco-Management and Audit Scheme of the European Union) noudattavan ympäristönhallintajärjestelmämme mukaisesti.

Olemme puolittaneet hiilidioksidipäästöt vuoteen 2014 verrattuna käyttämällä uusiutuvia energialähteitä ja hukkalämpöä sekä ostamalla vihreää sähköä Rothin päätoimipisteissä. Toimipaikkamme toimivat jo nyt ilmastoneutraalisti.

Rothin tuotteiden kestävyys
Rothin ympäristöystävällisiä materiaaleja hyödyntävät tuotekonseptit on suunniteltu suojelemaan ympäristöä vahingoilta. Huolellisesti valitut materiaalit ja järjestelmäteknologiat takaavat tuotevalikoimamme pitkäikäisyyden. Vuosikymmenten käyttö on osoittanut tuotteemme kestäviksi.
Innovatiiviset tuoteratkaisumme synnyttävät valmistusprosesseja, jotka vaativat vähemmän energiaa mutta ovat vähintään yhtä tehokkaita kuin vanhat ratkaisut. Annamme merkittävän panoksen ekotasapainon parantamiseen käyttämällä tuotejärjestelmiemme perusmateriaaleina tekniikan huippua edustavia kestäviä muoveja.

Kehityksen kannalta on välttämätöntä, että käytämme tuotejärjestelmiemme valmistuksessa kierrätettäviä materiaaleja. Meidät on palkittu useaan otteeseen jatkuvasta sitoutumisestamme luonnonvarojen säilyttämiseen. Rakennus- ja  eollisuusteknologian innovatiiviset tuotekonseptit auttavat säästämään energiaa ja suojelemaan ympäristöä päivittäin. Saavutamme huomattavia energiasäästöjä käyttämällä tuotantohyödykkeiden painevarastointijärjestelmiä, tuottamalla energiaa ekologisesti lämpöpumppujen ja aurinkovoiman avulla sekä hyödyntämällä energiatehokkaita säteilylämmitys ja -jäähdytysjärjestelmiä. Euroopan ympäristövirasto tunnusti Rothin talotekniikan tuotevalikoiman kestävyyden vuonna 2021.

Keskinäiset vastuumme

Perhekeskeisyys on yrityskulttuurimme ominaispiirre. Suora ja tasa-arvoinen kanssakäyminen, lyhyet  äätöksentekoprosessit, johtamisen jatkuvuus sekä pitkät työsuhteet erottavat meidät muista. Kohtaamme haasteet tiiminä. Annamme toimintavapauden ja rohkaisemme aloitteellisuuteen. Jokainen työntekijä muodostaa tärkeän osan perheyritystämme. Pidämme yllä avointa ja luottavaista viestintäympäristöä, jolle on luonteenomaista keskinäinen kunnioitus, arvostus ja suvaitsevaisuus.

Kunnioitus
Kohtelemme kaikkia ihmisiä oikeudenmukaisesti ja kunnioittaen. Roth arvostaa monimuotoisuutta ja edistää ympäristöä, jossa kaikki voivat oppia toisiltaan. Kunnioitamme jokaisen yksilön oikeuksia, ihmisarvoa ja yksityisyyttä. Torjumme kaikenlaisen syrjinnän etnisen alkuperän tai kansalaisuuden, ihonvärin, sukupuolen, kehitysvamman tai fyysisen vamman, iän, uskonnollisen vakaumuksen, työntekijäjärjestön jäsenyyden tai muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella.

Kunnioitamme työntekijöiden oikeutta yhdistymisvapauteen, kokoontumisvapauteen ja työehtosopimusneuvotteluihin siinä määrin kuin kunkin maan laki sen sallii ja mahdollistaa.

Emme suvaitse kiusaamista emmekä fyysistä, henkistä tai seksuaalista väkivaltaa. Takaamme oikeuden mielipiteen- ja sananvapauteen.

Työ ja terveys
Turvalliset ja miellyttävät työskentelyolosuhteet ovat taloudellisen menestyksemme perusta. Työterveys ja -turvallisuusvastaavamme varmistavat työolojen toimivuuden, tunnistavat mahdolliset vaarat varhaisessa vaiheessa
ja ryhtyvät tarvittaessa ehkäisytoimiin. Näin noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä työterveyden ja  turvallisuuden varmistamiseksi. Kaikkien Rothin työntekijöiden on kiinnitettävä huomiota työtapaturmien ja työperäisten sairauksien ehkäisyyn.

Edistämme työntekijöidemme terveyttä myös tarjoamalla tyky-päiviä, koulutusta ja ennaltaehkäiseviä ohjelmia.

Kaikki työntekijät saavat työstään oikeudenmukaista palkkaa. Palkka maksetaan tarkoituksenmukaisella tavalla, ja työntekijät saavat suorituksesta asianmukaisen palkkalaskelman. Työaikojen tulee noudattaa sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä, toimialan käytäntöä ja ILO:n yleissopimuksia.

Yrityksen resurssien suojaaminen
Käsittelemme yrityksen resursseja huolellisesti, emme tuhlaa niitä ja suojaamme niitä vahingoilta ja varkauksilta. Resursseja käytetään vain Rothin liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kustannustietoinen resurssien käyttö tukee yrityksen menestystä.

Kunnioitamme myös asiakkaidemme ja liikekumppaniemme omaisuutta.

Yrityksen resurssien suojaaminen tarkoittaa myös sitä, että käsittelemme immateriaaliomaisuutta, keksintöjä sekä liike- ja kauppasalaisuuksia ehdottoman luottamuksellisesti ja käytämme niitä vain liiketoiminnallisiin tarkoituksiin Rothin perheyhtiön edun mukaisesti.

Viestintä
Tapamme kohdella toisiamme kunnioittavasti näkyy myös ulkoisessa viestinnässämme. Kohtelemme Rothin perheyritystä, Rothin tuotteita ja työtovereitamme arvostavasti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Yksityisiä mielipiteitä julkisesti ilmaistaessa on tuotava selvästi ilmi, että kyseessä ei ole yrityksen edustama mielipide.

Eturistiriidat
Ammattitoimintamme tähtää yrityksen yhteiseen hyvään. Varmistamme, että liiketoimintapäätöksemme eivät johda Rothin perheyhtiön ja henkilökohtaisten etujemme välisiin eturistiriitoihin.

Toimintaohjeiden noudattaminen
Nämä toimintaohjeet suojaavat Rothin perheyritystä sekä sen työntekijöitä ja liikekumppaneita väärinkäytöksiltä. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että kaikki työntekijämme toimivat lakien ja asetusten sekä omien ohjeidemme mukaisesti. Toimintaohjeiden noudattaminen on jokaisen työntekijän velvollisuus. Roth tuo nämä toimintaohjeet työntekijöidensä
tietoon tasaisin väliajoin ja varmistaa niiden noudattamisen.

Roth on sitoutunut varmistamaan, ettei kukaan näiden toimintaohjeiden rikkomisesta ilmoituksen hyvässä uskossa tehnyt henkilö joudu epäedulliseen asemaan ilmoituksen tekemisen vuoksi. Rikkomuksista on mahdollista ilmoittaa myös nimettömänä.

Roth on sitoutunut myös saksan muovinjalostusteollisuuden yhdistyksen eli GKV:n (Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e. V.) joka toinen vuosi sertifioitaviin toimintaohjeisiin.